سبد خرید

این سبد خرید شما است، در اینجا شما میتوانید اجناسیراکه انتخاب کردید ببینید و تعداد اجناس را اضافه و یا کم کنید.
شما میتوانید سبد خرید خود را بطور کلی خالی نمائید و یا هم یک یا دو محصول را از سبد حزف کنید.


اسم محصول قیمت مقدار مجموعه

بعضی محصولات که شاید شما علاقمند باشید


آرد وطنی 3.5 کیلوگرام از دیم.اف
خوراکه / حبوبات / ارتزاقی Grocery Online
برنج شوله دوشی وطنی از دیم.اف
خوراکه / حبوبات / ارتزاقی Grocery Online
https://dem.af/cart? Enable Push Notification