536
فرنیچر مبلمان
سیف گاوصندوق

جزئیات | سیف 150 کیلو دیجیتالی / گاوصندوق


سیف 150 کیلو دیجیتالی / گاوصندوق
نام جنس:
سیف 150 کیلو دیجیتالی / گاوصندوق
قیمت مقطوع:
9900
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
سیف 150 کیلو دیجیتالی / گاوصندوق


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما