لوازم دفتر و قرطاسیه
میز تحریر و مطالعه

جزئیات | میز تحریر کار و مطالعه 0731330083


میز تحریر کار و مطالعه 0731330083
نام جنس:
میز تحریر کار و مطالعه 0731330083
جزئیات:
میز تحریر کار و مطالعه
قیمت مقطوع:
690
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال:
0
معلومات تازه:
0


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما