384
موبایل تلیفون و لوازم
موبایل

جزئیات | Galaxy_A73_8GBRAM_128GB


Galaxy_A73_8GBRAM_128GB
نام جنس:
Galaxy_A73_8GBRAM_128GB
قیمت مقطوع:
33300
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
𝐆𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲 A73_📝:مشخصات _ 𝟐𝐆/𝟑𝐆/𝟒𝐆 𝐋𝐓𝐄 _5G _ 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐳𝐞 𝟔.7" _ 𝐏𝐋𝐒 𝐋𝐂𝐃 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐇𝐃 _ 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐓𝐞𝐤 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐨 𝐏𝟑𝟓 _ Back 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 108MP _ 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 32𝐌𝐏 _ 𝐅𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 _ 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐀𝐡 _ 𝐅𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐠 25W _ 𝟐 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭𝐲 ‎


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما