موبایل تلیفون و لوازم
موبایل

جزئیات | 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲_𝐀53_8GBRAM_256_GB


𝐆𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲_𝐀53_8GBRAM_256_GB
نام جنس:
𝐆𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲_𝐀53_8GBRAM_256_GB
جزئیات:
𝐆𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲 A53_📝:مشخصات _ 𝟐𝐆/𝟑𝐆/𝟒𝐆 𝐋𝐓𝐄 _5G _ 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐳𝐞 𝟔.5" _ 𝐏𝐋𝐒 𝐋𝐂𝐃 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐇𝐃 _ Back 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 64MP _ 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 32𝐌𝐏 _ 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐀𝐡 _ 𝐅𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐠 25W _ 𝟐 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭𝐲
قیمت مقطوع:
32300
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال:
0
معلومات تازه:
0


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما