326
لوازم خانه
بخاری / چری

جزئیات | بخاری با رنگ و طرح ناسوز


بخاری با رنگ و طرح ناسوز
نام جنس:
بخاری با رنگ و طرح ناسوز
قیمت مقطوع:
5900
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
بخاری با رنگ و طرح ناسوز


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما