154
تکنالوژی و سایر
تکنالوژی

جزئیات | سه ساکته اصلی


سه ساکته اصلی
نام جنس:
سه ساکته اصلی
قیمت مقطوع:
1650
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
سه ساکته اصلی از مشهورترین کمپنی با قابلیت چارچ چندین موبایل همزمان


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما